Mamai, kuri išklauso

Jos vardas dvelkia meile -
Lengvas kaip plunksna balta.
Jos akyse kaip vandenyne:
Jos ašara - nuplaunanti banga.


Nuplauna skausmą sunkiam varge -
Kai atrodo vilties nebėra.
Geranoriškas žvilgsnis įkvepia mane -
Taip ateina džiugesnė diena!


Jos grožis kvepia rože -
Nes spindi skaistybe šviesia.
Jos sieloje kaip šventykloje:
Jos malda - išgirstanti nata.


Išgirsta šnabždesį širdies balse -
Net jei aplinkui tuštuma.
Palaikančios rankos neapleis kovoje -
Net jei aplinkui vienuma!


Jos vardas dvelkia meile.
Jos vardas - Marija...
Ji myli ir tave.

Zenonas